Zadání

Aktualita: Video z demolice lávky ze 3.8.2018 je ke stažení ZDE. Aktuální fotografie pro zákres po demolici lávky jsou doplněny v záložce soutěžní podklady.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU – MĚSTU CHYBÍ PĚŠÍ PROPOJENÍ

Lávka přes Labe z roku 1984 byla uzavřena 13. 12. 2017 a po provedené diagnostice bylo v červnu 2018 rozhodnuto o její demolici. Městu Nymburk tak chybí propojení pro pěší a cyklisty mezi centrem města na pravém břehu Labe a zástavbou na levém břehu v lokalitě Zálabí. V současnosti je od centra města odříznutá celá jedna městská čtvrť Zálabí, kde žije cca jedna pětina obyvatel. Těžko dostupný je pro pěší také rekreační park, sportovní areál, obchodní a průmyslová zóna a levém břehu Labe. Stávající historický most („Kamenný most“) nacházející se v bezprostřední blízkosti uzavřené lávky je vzhledem k šířkovým parametrům otevřen pouze automobilové dopravě a cyklistům. Pěší mají v současné době možnost překonání Labe lávkou jen přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě, dále lze využít autobusovou dopravu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K UMÍSTĚNÍ LÁVKY

Lávka pro pěší je a bude v souladu s platným územním plánem umístěna cca 75m ve směru toku Labe od historického železobetonového obloukového „Kamenného“ mostu z roku 1912, přes nějž je vedena silnice II/503, dříve I/38 ve městě Nymburk. Rozpětí hlavního pole mezi stávajícími pilíři 102 m je třeba vzhledem k požadavkům Povodí zachovat. Na pravém břehu řeky Labe zasahuje lávka do městské památkové zóny, je proto třeba respektovat požadavky NPÚ. Území historického jádra města Nymburka bylo městskou památkovou zónou prohlášeno dne 10. září 1992. Propojení lávky s historickým náměstím Přemyslovců vede přes terasu a průchod Eliška, který je v neutěšeném stavu a proto byla zpracována studie, která koncepčně řeší jejich úpravy. Na pravém břehu pod lávkou je třeba zachovat podjezd Poříční policie, Hasičský záchranný sbor, plocha pod lávkou slouží jako parkoviště, u paty lávky je vstup do školy. Na levém břehu je pod lávkou ve stísněném prostoru vedena cyklotrasa, kterou je třeba zachovat. Na levém břehu se k lávce přimyká truhlářství, rodinné domy, restaurace.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ POŽADAVKY

  • Z hlediska památkové ochrany se preferuje architektonicky čisté a subtilní řešení.
  • Nová lávka bude respektovat vztah k silničnímu „Kamennému mostu“ a panoramatu historického jádra města, tj. nebude nevhodně konkurovat dominantám města.
  • Nejvyšší bod lávky (absolutní výška lávky) by neměl překročit cca 206 m.n.m, tato výška je dána vzhledem k výšce římsy přilehlé školy a k obvyklé výšce vzrostlé vegetace na pravém břehu.
  • Preferuje se průhledné zábradlí a neprůhledná pochozí plocha.
  • Nová lávka bude urbanisticky, architektonicky, funkčně a dopravně zapojena do kontextu města.
  • Poloha lávky v ose / koridoru současné lávky je v souladu s platným územním plánem a je proto třeba ji zachovat.
  • Společně s novou lávkou bude vhodně řešeno i předpolí lávky na obou březích.

DOPRAVNÍ POŽADAVKY

Nová lávka umožní adekvátní propojení pro pěší a cyklisty mezi centrem města na pravém břehu Labe a zástavbou na levém břehu řeky Labe.

Na obou březích se předpokládá zachování parkování. Kapacita parkování na pravém břehu: 86 míst pro osobní automobily + 5 míst pro vozidla označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Vyznačený průjezdný profil (šířkové uspořádání) si vynutí úpravu parkoviště pod lávkou.

Na levém břehu (strana Zálabí) je možné parkování pouze z hlediska obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích (nejedná se o parkoviště). Vjezd je povolen jen zásobování a vozidlům Povodí Labe.

Je nutné zachovat průjezdnost pod lávkou ve stávajícím rozsahu:

  • Pravý břeh – podjezdový profil lávky – 4,1 m průjezdná výška, 3,5 průjezdná šířka.
  • Levý břeh min. 3,5 m průjezdná výška x 3 m průjezdná šířka.

Součástí řešení je bezbariérové napojení cyklodopravy na lávku.

KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY

Návrhová životnost lávky je stanovena na 100 let.

Požadovaná souhrnná světlá šířka komunikačního koridoru je 4 m. Předpokládá se smíšený provoz pěších a cyklistů.

Lávka bude průjezdná pro lehké vozidlo do 3.5 t (sanitka, údržba apod.)

Za ideální se považuje dosažení co nejnižšího sklonu bez mezipodesty. Lávka musí vyhovět minimálně požadavkům na bezbariérovost, maximální sklon mostovky musí vyhovovat vyhlášce MMR 398/2009 Sb. pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace – tedy do 8,3 %.

Bude navrženo vhodné veřejné osvětlení lávky, možnost umístění stávající sítě (UPC, osvětlení, trasa optického kabelu) budou zachovány.

Vzhledem ke sklonu lávky se předpokládá zimní údržba s používáním chemických prostředků.

V návrhu bude uvedena specifikace plánovaných údržbových kroků a vyměnitelnost komponent.

Budou zohledněny celoživotní náklady údržby lávky v horizontu 30 a 100 let.

Využití základových konstrukcí stávající lávky na obou březích může být ekonomickou výhodou, ale je na zvážení soutěžících, v současné době není zpracována diagnostika základových konstrukcí.

 

Vybráno ze stavebního programu, který je součástí soutěžních podkladů